Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 03 2017

beminehoney
2309 fede
Reposted fromsneakpeaking sneakpeaking
beminehoney
Gdy ktoś nam wpadnie w oko, reagujemy rozszerzeniem źrenic. A nas samych ciągnie do ludzi, którzy na nasz widok odpowiadają tym samym. Koło się zamyka - pragniemy ludzi, którzy pragną nas. 
— "Już czas", Jodi Picoult
Reposted fromlovvie lovvie viaawaken awaken
beminehoney
1899 8bb8 500
Reposted fromamatore amatore viaampajewska ampajewska
beminehoney
6600 4689 500
beminehoney
7883 bb1b 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove vialexxie lexxie
7141 dd00
Reposted fromSkydelan Skydelan viaNataly Nataly

August 08 2017

beminehoney
1971 99d0 500
Reposted fromdzony dzony viaoxygenium oxygenium
beminehoney
2365 1382
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viaoxygenium oxygenium
1318 795d
beminehoney
Naj­bar­dziej prze­rażającym dźwiękiem na świecie jest bi­cie włas­ne­go ser­ca. Nikt nie lu­bi o tym mówić, ale to praw­da. Jest to dzi­ka bes­tia, która w sa­mym środ­ku głębo­kiego strachu do­bija się ol­brzy­mią pięścią do ja­kichś wewnętrznych drzwi, by ją wypuścić.
— Jonathan Carroll
Reposted fromumorusana umorusana viaromantycznosc romantycznosc
beminehoney
2690 701b 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viayeahlow yeahlow
beminehoney
beminehoney
Remember the first feelings, how sharp and magical they used to be, the way you felt during your first love kiss, how scared you felt driving a car for the first time. The first day of school, when you fastened your seatbelt the day you got on a plane for the first time. Feelings that got pale and dull by routine. Don’t forget.
Reposted fromverronique verronique viachleb-i-wino chleb-i-wino
beminehoney
Ludzie są tacy zaskoczeni, kiedy nagle zaczynasz z nimi postępować tak, jak oni z Tobą.
— Zbigniew Boniek
beminehoney
0757 e9a3 500
Reposted fromsneakpeaking sneakpeaking
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl